Felvételi követelmények PDF Nyomtatás E-mail
2008. szeptember 19. péntek, 20:58
 
A felvételi vizsga minden meghirdetett szakra két részből áll.
 • Hangszeres ill. magánének főszakra: Hangszeres ill. ének vizsga PLUSZ Szolfézs (írásbeli és szóbeli) vizsga
 • Szolfézs–zeneelmélet főszakra: Szolfézs (írásbeli és szóbeli) vizsga PLUSZ Kötelező zongora vizsga
A hangszeres felvételik anyaga az illető tanszak/hangszer fejezetben, a szolfézs felvételi anyaga a szolfézs-zeneelmélet tanszak c. fejezetben található, a kötelező zongora (csak szolfézs-zeneelmélet főtanszakra jelentkezőknek szükséges!) felvételi anyaga a zongora tanszak c. fejezetben található.
 
 
FAFÚVÓS TANSZAK
 
Fuvola
 • 1 skála, tört skála (oktávonként), tercek, hármashangzat (Az artikulációs változatok: legato, tenuto, staccato és duplanyelv)
 • 3 különböző jellegű gyakorlat (közülük egy kotta nélkül)
 • Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele
 • Egy szabadon választott előadási darab (kotta nélkül)
 
Oboa
 • Skálák 4#–4b-ig dúr, vagy moll hangnemben, triolák, tercek, hármashangzatok fokról fokra (legato, tenuto)
 • Etűdök: Az utolsó évben végzett anyagból 2-2 közepesen hosszú egymástól eltérő karakterű gyakorlat (Hinke-Viedemann-Sellner, Pusecsnyikov)
 • Egy barokk concerto vagy szonáta lassú és gyors tétele, vagy a használatban lévő más anyagokból ugyancsak lassú és gyors tétel
 
Klarinét
 • Skálák: dúrok, mollok 4#–4b-ig tercek, hármashangzatok
 • Etűdök: két egymástól eltérő jellegű gyakorlat a felvételi évében feldolgozott zeneiskolai anyagból
 • Előadási darabok: két mű a végzett zeneiskolai anyagból
 
Fagott
 • Egy dúr vagy moll skála tercekkel és hármashangzatokkal
 • Három különböző karakterű etűd az eddig végzett tananyagból
 • Két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel (lehet átirat is), az egyik kotta nélkül
Blockflöte
 • Egy skála hangzatfelbontással
 • Egy-egy etüd vagy technikai jellegű mű szoprán és alt furulyán, különböző karakterben
 • Két előadási darab, szonáta vagy tánctétel kísérettel, egyet kotta nélkül kell előadni
 
RÉZFÚVÓS TANSZAK
 
Trombita
 • Egy-egy dúr és moll skála 5 képlete másfél oktávos rendszerben (Lubik-Szódi: Trombitaiskola l57. oldal)
 • Clodomir I. füzetéből a 26., 28., és a 29. gyakorlat
 • Telemann: F-dúr szonáta I., II. tétel, vagy Diabelli: Szonatina I., II., tétele kotta nélkül
 • Egy XX. századi mű zongorakísérettel
 
Harsona
 • Egy-egy dúr és moll skála a tanultak közül
 • Újfalusi-Pehl-Perlaki I.: 136., 137., 163., II.: 300., 351. gyakorlat
 • Egy-egy barokk és XX. századi előadási darab zongorakísérettel
 
Kürt
 • Egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékben)
 • Egy kantiléna (Szilágy-Kökényessy: Kürtiskola II. kötetéből ajánlott: 142., 187., 217.)
 • Két etűd (Szilágy-Kökényessy: Kürtiskola II. kötetéből ajánlott 142, 167, 178, 182, 205)
 • Egy előadási darab Ajánlott: Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával), Beethoven: Románc, Concone: Téma és variáció
 
A kantilénát és az előadási darabot kotta nélkül kell előadni.
 
Tuba
 • Egy dúr vagy moll skála (a növendék meglévő hangterjedelméhez igazítva)
 • Két különböző karakterű etűd a végzett anyagból
 • Két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel
 • A skálát és az előadási darabot kotta nélkül kell játszani. Az etűdök és az előadási darabok lehetnek átiratok is.
 
VONÓS ÉS GITÁR TANSZAK
 
Hegedű
 • Egy skála 3 oktávon
 • Három különböző jellegű etűd (Az etűdök a zeneiskolai 6. osztály anyagának megfelelő nehézségűek legyenek: Mazas I-II., Dont III., Dont: 24 előkészítő gyakorlat, Kayser: III.)
 • Egy koncert saroktétele
 • Egy előadási darab és egy szonáta egy tétele, vagy egy szonáta lassú és gyors tétele
Brácsa
 
A tanszakra hegedűvel is lehet felvételizni, a hegedű tanszak követelményeinek megfelelően.
 
Cselló
 • Egy skála
 • Három különböző jellegű etűd (Az etűdök a zeneiskola 6. osztályának megfelelő nehézségűek legyenek.)
 • Egy barokk (preklasszikus) szonáta lassú és gyors tétele
 • Egy előadási darab, vagy egy koncert saroktétele
 
Bőgő
 
A tanszakra a kiadott zeneiskolai tanterv irányelvei a mérvadóak.
 
Gitár
 • Á-dúr vagy É-dúr skála
 • Egy Carcassi etűd az Op. 60-ból
 • Brouwer etűd az I–X-ből
 • Egy Luis Milan Pavane
 • Egy darab a 20 könnyű Bach-válogatásból
 
ZONGORA, HÁRFA TANSZAK
 
Zongora (főtárgy)
 • Bach művek: 2 invenció, vagy egy kis prelúdium és egy invenció
 • Egy teljes klasszikus szonáta
 • Egy romantikus és egy XX. századi mű (lehetőleg Bartók mű)
 • Egy etűd
 
Kötelező zongora (csak a szolfézs-, zeneelmélet főtanszakra jelentkezőknek!)
 • Egy Bach mű (legalább a Bach A. M. 13 könnyű zongoradarabból)
 • Egy tétel barokk vagy klasszikus szonatina vagy szonáta
 • Két különböző stílusú mű (lehet közte etűd is)
 
Hárfa
 
Bármilyen szakos zeneiskolai előképzettség
 
(A jelentkező eredeti hangszerének anyagából kell felvételizni)
 
Ütő
 • Laprólolvasás kisdobon
 • Két gyakorlat a Knauer: Kisdobiskolából
 • Előadási darab dallamhangszeren (pl. Goldenberg: Xilofoniskolából, vagy Zempléni László átirataiból)
 
Csembaló (zongorán felvételizőknek)
 • Egy Bach mű
 • Egy klasszikus szonáta-tétel
 • Egy előadási darab (romantikus, vagy XX. századi)
Csembaló (csembalón felvételizőknek)
 • Egy Bach mű
 • Egygy rövid tétel francia szerző művéből (Rameau, Couperin, stb.)
 • Egy szonáta-tétel (Haydn, vagy Scarlatti)
 
Szolfézs főtárgy (szolfézs–zeneelmélet szakra jelentkezők részére)
 
Írásbeli:
 • Kétszólamú moduláló periódus lejegyzése 8 diktálás után (nehezebb ritmusképletekkel)
 • Régi népdal lejegyzése 6 énekelt bemutatás után (szöveg is)
 • Hangközök, hangzatok lejegyzése
 • Általános zenei műveltségbeli ismeretek
Szóbeli:
 • Moduláló barokk dallam éneklése lapról
 • 15 népdal kifejező éneklése (szolmizálva is)
 • Elméleti tudnivalók (hangnem, hangzatok, előjegyzések, zenei szakkifejezések)
Amennyiben a zongorán kívül egyéb hanszeren is tanult a jelentkező, mód van rá, hogy abból is meghallgassuk.
 
 
 
Szolfézs kötelező tárgy (hangszeres ill. magánének szakra jelentkezők részére)
 
Írásbeli:
 • Egy új stílusú népdal éneklés utáni lejegyzése szöveggel együtt, hatszori meghallgatás után
 • Kétszólamú bécsi klasszikus periódus – végig egy hangnemben – lejegyzése nyolc diktálás után
 • Hangzatok felismerése, lejegyzése, megszerkesztése azonos legmélyebb hangra 3 diktálás után
 • Hangközmenet lejegyzése (közös hang megtartásával, de nem diatonikus)
 
Szóbeli:
 • Egyszerű barokk dallam leéneklése lapról
 • Hozott népdal éneklése szöveggel és szolmizálva, elemzése
 • Elméleti tudnivalók (hangnemek, hangzatok, előjegyzések, zenei szakkifejezések stb.)
 • Általános zenei műveltségi ismeretek
 
Magánének
 
Felvételizni gégész-szakorvosi véleménnyel, a mutálás befejeztével lehet. Javasolt korhatár: minimum 17 év.
 • Skáláztatás
 • Népdal – Parlando, Guisto (zongorakísérettel, vagy kíséret nélkül)
 • Preklasszikus dal
 • Klasszikus dal (esetleg ária)